Volem utilitzar la potència de les dades per a informar i sensibilitzar sobre els reptes pendents per assolir la igualtat de gènere a tots els àmbits de la ciència i les tecnologies digitals.  Generar coneixement a partir de les dades per a eliminar les  escletxes digitals de gènere existents per assolir una participació plena de les dones en la construcció de la societat digital i la ciència.

Aquest treball per visibilitzar les escletxes de gènere, s’ha fet en base a una selecció de les visualitzacions guanyadores del Data Viz Challenge La Tecnòloga. Els projectes guanyadors es poden consultar sencers a la pestanya REPTE LA TECNÒLOGA.

Bretxa digital

Bretxa Digital de Gènere en l’ús d’eines digitals

Visualització by cienTICfiques

Primera bretxa digital de gènere: accés a les infraestructures i eines digitals.

Segona bretxa digital de gènere: usos i competències digitals.

Bretxa Digital de Gènere a tasques amb coneixement informàtic

Visualització by cienTICfiques

Tercera bretxa digital de gènere: diferències entre treballadors i treballadores en els sectors de les TIC i les tecnologies.

Bretxa Digital de Gènere per edat

Font d’informació: Uso de Internet por características demográficas y momento último de utilización. Instituto Nacional de Estadística.

Visualització by Les màquines

Bretxa digital per edat i habilitats digitals: a més edat en les dones el consum d’internet disminueix.

Segregació horitzontal

Ocupació en ciències, TIC i tecnologia per sexe i territori

Visualització by cienTICfiques

La participació de les dones en les ciències, TIC i tecnologia és minoritària, sent el grup d’ocupació més alt (no arribant al 26%) les professionals de ciències físiques, químiques i enginyeries i el més baix (no arribant a l’1%) el de les treballadores d’acabats, construcció i instal·lacions.

Diferència en persones ocupades segons titulació per sexe

Font d’informació: Graduados universitarios según la utilidad de su titulación para encontrar trabajo por sexo y titulación. Instituto Nacional de Estadística.

Visualització by LDX

La participació de les dones que ocupen llocs de treball que requereixen títol d’informàtica o enginyeria són minoria en comparació als homes. En agricultura s’iguala. En canvi, en ciències superen als homes i en ciències de la salut i serveis socials (més enfocats a les cures) es dispara la quantitat de dones treballadores.

Estudis STEAM

Persones matriculades a ciències* per sexe

Font d’informació: Egresados por tipo y modalidad de la universidad, sexo y rama de enseñanza. Portal Datos Abiertos Gobierno de España.

Visualització by Amal, Sara i Florencia

El nombre de dones matriculades als ensenyaments de la branca de les ciències són inferiors des de 2011. L’últim curs 2020-2021 la diferència és de 854 persones (4497 dones, 5351 homes) del total.

*Ciències: àrea d’ensenyança segons la branca en les Classificacions estadístiques universitaries

Persones matriculades a enginyeria i arquitectura per sexe

Font d’informació: Egresados por tipo y modalidad de la universidad, sexo y rama de enseñanza. Portal Datos Abiertos Gobierno de España.

Visualització by Amal, Sara i Florencia

El nombre de dones matriculades als d’ensenyaments de la branca de l’enginyeria i l’arquitectura són encara molt més inferiors que a les de ciències. L’últim curs 2020-2021 la diferència és de 19010 persones (14088 dones, 33098 homes) del total.

Persones matriculades a ciències de la salut per sexe

Font: Egresados por tipo y modalidad de la universidad, sexo y rama de enseñanza. Portal Dades Obertes Govern d’Espanya.

Visualització by Amal, Sara i Florencia

A la branca de les ciències de la salut (més enfocats a les cures) s’observa que el nombre de dones matriculades és molt superior al d’homes. L’últim curs 2020-2021 són 12128 dones més treballant en aquesta branca (19651 dones, 7523 homes).

Evolució persones graduades en ciència i tecnologia per sexe

Font d’informació: Tasa de graduados en ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, industria y construcción en la UE por periodo. Instituto Nacional de Estadística.

Visualització by Les màquines

Podem veure com es va incrementant el nombre de dones que es van graduar en ciència i tecnologia del 2015 al 2016.

Investigació i ciència

Sostre de vidre a la carrera investigadora en universitats d’Espanya

Font d’informació: Científiques a Xifres 2021, Ministerio de Ciencia y Innovación, Gobierno de España

Visualització by eluciDATA

El que es veu aquí es coneix com el gràfic de les tisores. Les dones es van quedant pel camí a la carrera científica. Tot i que en els darrers anys la presència entre homes i dones ha tendit a convergir una mica, la diferència encara és clara i enorme, especialment als llocs de més responsabilitat i això és un clar reflex del sostre de vidre, que les dones troben a la majoria dels àmbits del mercat laboral per arribar a llocs de responsabilitat.

Notes: Dades en Equivalència a Jornada Completa (EJC) per al personal dels graus A, B, C i D. 

Grau A (Lloc més alt): Full Professor: Funcionari Catedràtic d’Universitat. 

Grau B: Doctors. Grau C: Ajudant doctors. Grau D: Ajudant d’universitats públiques i investigadors predoctorals. Curs 2018-2019.

Presència dones a recerca segons tasques a Catalunya

Font d’informació: Mujeres en Cifras – Ciencia y Tecnología – Empleo. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España i Personal en I+D. Por sexo y ocupación. Idescat

Visualització by UAPA

Hi ha més dones només en Auxiliars, lloc de treball que requereix menys qualificació, i per tant, una menor remuneració

Evolució de la presència de les dones al camp de la recerca a Espanya

Font d’informació: Mujeres en Cifras – Ciencia y Tecnología – Empleo. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España i Personal en I+D. Por sexo y ocupación. Idescat

Visualització by UAPA

Entre el 2010 i el 2020, s’aprecia un lleu ascens del percentatge de dones assalariades en els tres sectors, sent a l’Administració Pública on hi ha un major increment, un 4,57%, en contraposició amb l’Empresa privada, on la presència de dones només augmenta un 1,37% en 10 anys.

Es produeix un augment més significatiu de dones assalariades en el lloc de treball de més nivell. El 2020 hi ha un 3,05% més d’Investigadores que el 2010.

Així i tot, l’únic lloc de treball on es manté estable gairebé una paritat és en el de més baix nivell: auxiliars, on les dones representen al voltant del 49% del total de les persones empleades.

En 2020, la presència de la dona en l’àmbit de Recerca i Desenvolupament havia augmentat tan sols un 1,83% respecte al 2010, representant el 41,62% de les 378.296 persones assalariades.

Segregació Vertical a feines de Recerca i desenvolupament

Visualització by cienTICfiques

La segregació vertical: els llocs de treball amb més responsabilitat en R+D tenen més homes amb jornada completa que dones. En canvi, les dones amb jornada completa en càrrecs auxiliars són més nombroses.

Autoria